LeervanKlanten

Leer van klanten
Bekijk een selectie van onze klantencases

Honderden organisaties in de Benelux maken elk jaar gebruik van Swing. Klanten zijn publieke organisaties, semi-publieke instellingen en private bedrijven,verdeeld over verschillende sectoren. Een aantal klantentoepassingen is openbaar. Toon voorbeelden diverse klantgroepen

Overheidsinstellingen

Gemeenten

In nauwe samenwerking tussen VNG/KING en ABF Research is een nieuwe Swing module ontwikkeld (Swing Dashboard). Het basisidee is afkomstig van KING en samen met ABF is dit verder uitgewerkt. Met het Swing Dashboard kunnen dashboards gemaakt worden van de belangrijkste kerncijfers van uiteenlopende thema’s. ABF heeft de software geleverd en KING heeft zelf de dashboards gemaakt. De thema’s en kerncijfers zijn gekoppeld aan Swing en daarom ook in de Swing database van KING terug te vinden.

Diverse gemeenten

Veel gemeenten willen transparant zijn over wat er in hun gemeente gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van demografie, wonen, voorzieningen, economie, mobiliteit, bestuur en veiligheid. Gemeente in Cijfers en Buurtmonitor zijn speciaal voor dit doel ontwikkeld. ABF verzamelt, onderhoudt en ontsluit duizenden onderwerpen in een landsdekkende databank. Gemeenten of regio’s kunnen via een abonnement de relevante data toegankelijk maken. Het volstaat om op hun website een link te plaatsen. De opmaak gebeurt geheel in de huisstijl van de klant.

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CitaVista is een informatiesysteem waarmee op eenvoudige en overzichtelijke wijze resultaten uit het Woononderzoek Nederland (WoON) kunnen worden geselecteerd en gepresenteerd.

Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en)

De ROS’en vormen samen een landsdekkend netwerk van 17 afzonderlijke ROS-regio's. Met diverse Swingrapportages kunnen de ROS’en hun klanten voorzien van op maat gemaakte informatie op lokaal niveau.

Gemeenten

Beleidsondersteunend informatiesysteem voor het inzichtelijk maken van uitgaven en eigen bijdragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Buitenlandse gemeenten

De stad Antwerpen en de stad Gent ontsluiten allerlei statistieken verdeeld over zo’n 10 thema’s via Swing aan het publiek.

Buitenlandse koepelorganisatie

De Zuid-Afrikaanse organisatie SALGA ontsluit via de Municipal Barometer allerlei statistieken voor Zuid-Afrika tot op wijkniveau.

Diverse opdrachtgevers

Primos is het demografische prognosemodel van ABF. Via PrimosWeb, een Swing-toepassing, worden de resultaten ontsloten.

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datawonen.nl ontsluit allerlei databestanden die afkomstig zijn van het Ministerie van BZK/DG Wonen, Bouwen en Integratie.

Datawonen en Cijfers over Wonen en Bouwen ontsluiten allerlei databestanden die afkomstig zijn van BZK/DG Wonen en Bouwen.

Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ten behoeve van een mogelijk project voor het Ministerie van OC&W is op basis van Swing een demonstratieversie van de online VMBO doorstroomatlas gemaakt. Alle cijfers in deze demonstratieversie zijn fictief.

Drinkwaterbedrijven

Neptunus is het drinkwaterprognosemodel van ABF. In een drinkwaterinformatiesysteem worden met behulp van Swing statistieken en prognoses over drinkwatergebruik in Nederland samengebracht.

Stichting Rioned

Stichting Rioned voert elk drie jaar een benchmarkonderzoek naar het rioleringsbeheer door alle Nederlandse gemeenten. Voor dit onderzoek is een benchmarkplatform ontwikkeld voor uitwisseling van informatie en kennis. Swing is in het benchmarkplatform geintergreerd.

Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties, makelaars, financiers

De vastgoedmonitor en de woningmarktmonitor dienen als ondersteuning van vastgoedvraagstukken in allerlei facetten. In de monitoren worden commerciële en openbare databronnen samengebracht in één informatiesysteem.

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders hebben te maken met continu veranderende marktomstandigheden. Inzicht in de markt is dus essentieel. Om dit te verkrijgen is LinkinCare ontworpen. LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen. Zodat op een gebruiksvriendelijke wijze productie monitoren, marktaandelen en trends zichtbaar kunnen worden gemaakt.

De zorgmonitor is ontwikkeld in opdracht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en monitort de aanlevering van zorgregistraties door zorgaanbieders aan het CAK in het kader van de eigen bijdrage regeling AWBZ en Wmo. De aangeleverde zorgregels worden gescoord op basis van tijdige aanlevering, juistheid en volledigheid.

Provincie Noord-Brabant (en andere provincies)

Met behulp van de Brabant databank biedt de provincie inzicht in statistieken en prognoses op het gebied economie, wonen, verkeer, onderwijs, milieu, natuur.

Unie van Waterschappen

Gestimuleerd door het Bestuursakkoord Water hebben de waterschappen een nieuw informatiesysteem ("WAVES") ontwikkeld waarmee resultaten van periodieke onderzoeken via internet worden ontsloten. Het nieuwe informatiesysteem is gebaseerd op Swing en is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, professionele gebruikers (zoals journalisten, onderzoekers) en burgers.

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van BZK wilde aan de hand van een informatiesysteem transparantie creëren over de samenstelling van het personeelsbestand binnen verschillende instellingen van de rijksoverheid. ABF heeft de diversiteitsindex ontwikkeld en voert op jaarlijkse basis onderhoud uit. De diversiteitsindex is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de personeelssamenstelling van de rijksoverheid.

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd. De monitor wordt samengesteld op basis van bestaande rapportages en databestanden.

Hoofdbedrijfschap detailhandel

Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft het initiatief genomen om een arbeidsmarkt-informatiesysteem (AIS) te ontwikkelen waarin alle detailhandelbranches zich herkennen. Het AIS maakt rapporten en structuuranalyses die op een of enkele branches waren gericht overbodig omdat het AIS een integraal beeld geeft over alle 39 branches binnen detailhandel.

Ministerie OC&W, Ministerie BZK, Kences

Via ApolloWeb worden enquête- en prognoseresultaten op het gebied van studentenhuisvesting ontsloten. Het Apollo-model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ApolloWeb is bedoeld voor beleidsmakers, huisvesters, ontwikkelaars.

Aedes, koepel van woningcorporaties

Aedes heeft in samenwerking met CFV en KWH het Corporatie Benchmark Centrum ontwikkeld (CBC). Hierin worden meerdere benchmarks samengebracht. Het doel is tweeledig. Door combinatie van de benchmarks wil Aedes de branche qua besturing en verantwoording op een hoger niveau krijgen en het CBC moet leiden tot een administratieve lastenverlichting. Het systeem omvat tientallen indicatoren en meer dan 70 factsheets.

Onderwijsinstellingen

Diverse opdrachtgevers

Primos is het demografische prognosemodel van ABF. Via PrimosWeb, een Swing-toepassing, worden de resultaten ontsloten.

Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ten behoeve van een mogelijk project voor het Ministerie van OC&W is op basis van Swing een demonstratieversie van de online VMBO doorstroomatlas gemaakt. Alle cijfers in deze demonstratieversie zijn fictief.

Hoofdbedrijfschap detailhandel

Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft het initiatief genomen om een arbeidsmarkt-informatiesysteem (AIS) te ontwikkelen waarin alle detailhandelbranches zich herkennen. Het AIS maakt rapporten en structuuranalyses die op een of enkele branches waren gericht overbodig omdat het AIS een integraal beeld geeft over alle 39 branches binnen detailhandel.

Ministerie OC&W, Ministerie BZK, Kences

Via ApolloWeb worden enquête- en prognoseresultaten op het gebied van studentenhuisvesting ontsloten. Het Apollo-model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ApolloWeb is bedoeld voor beleidsmakers, huisvesters, ontwikkelaars.

Zorgorganisaties

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ is verantwoordelijk voor de registratie van indicaties voor de AWBZ. Met behulp van de rapportenmodule van Swing maakt het CIZ deze schat aan gegevens met diverse rapportages openbaar toegankelijk.

Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en)

De ROS’en vormen samen een landsdekkend netwerk van 17 afzonderlijke ROS-regio's. Met diverse Swingrapportages kunnen de ROS’en hun klanten voorzien van op maat gemaakte informatie op lokaal niveau.

Gemeenten

Beleidsondersteunend informatiesysteem voor het inzichtelijk maken van uitgaven en eigen bijdragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Diverse opdrachtgevers

Primos is het demografische prognosemodel van ABF. Via PrimosWeb, een Swing-toepassing, worden de resultaten ontsloten.

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datawonen.nl ontsluit allerlei databestanden die afkomstig zijn van het Ministerie van BZK/DG Wonen, Bouwen en Integratie.

Datawonen en Cijfers over Wonen en Bouwen ontsluiten allerlei databestanden die afkomstig zijn van BZK/DG Wonen en Bouwen.

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders hebben te maken met continu veranderende marktomstandigheden. Inzicht in de markt is dus essentieel. Om dit te verkrijgen is LinkinCare ontworpen. LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen. Zodat op een gebruiksvriendelijke wijze productie monitoren, marktaandelen en trends zichtbaar kunnen worden gemaakt.

De zorgmonitor is ontwikkeld in opdracht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en monitort de aanlevering van zorgregistraties door zorgaanbieders aan het CAK in het kader van de eigen bijdrage regeling AWBZ en Wmo. De aangeleverde zorgregels worden gescoord op basis van tijdige aanlevering, juistheid en volledigheid.

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd. De monitor wordt samengesteld op basis van bestaande rapportages en databestanden.

Koepelorganisaties

Gemeenten

In nauwe samenwerking tussen VNG/KING en ABF Research is een nieuwe Swing module ontwikkeld (Swing Dashboard). Het basisidee is afkomstig van KING en samen met ABF is dit verder uitgewerkt. Met het Swing Dashboard kunnen dashboards gemaakt worden van de belangrijkste kerncijfers van uiteenlopende thema’s. ABF heeft de software geleverd en KING heeft zelf de dashboards gemaakt. De thema’s en kerncijfers zijn gekoppeld aan Swing en daarom ook in de Swing database van KING terug te vinden.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ is verantwoordelijk voor de registratie van indicaties voor de AWBZ. Met behulp van de rapportenmodule van Swing maakt het CIZ deze schat aan gegevens met diverse rapportages openbaar toegankelijk.

Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en)

De ROS’en vormen samen een landsdekkend netwerk van 17 afzonderlijke ROS-regio's. Met diverse Swingrapportages kunnen de ROS’en hun klanten voorzien van op maat gemaakte informatie op lokaal niveau.

Buitenlandse koepelorganisatie

Het InterMutualistisch Agentschap stelt via Swing beleidsrelevante statistieken en indicatoren ter beschikking uit haar permanente databanken.

Buitenlandse koepelorganisatie

De Zuid-Afrikaanse organisatie SALGA ontsluit via de Municipal Barometer allerlei statistieken voor Zuid-Afrika tot op wijkniveau.

Diverse opdrachtgevers

Primos is het demografische prognosemodel van ABF. Via PrimosWeb, een Swing-toepassing, worden de resultaten ontsloten.

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datawonen.nl ontsluit allerlei databestanden die afkomstig zijn van het Ministerie van BZK/DG Wonen, Bouwen en Integratie.

Datawonen en Cijfers over Wonen en Bouwen ontsluiten allerlei databestanden die afkomstig zijn van BZK/DG Wonen en Bouwen.

Drinkwaterbedrijven

Neptunus is het drinkwaterprognosemodel van ABF. In een drinkwaterinformatiesysteem worden met behulp van Swing statistieken en prognoses over drinkwatergebruik in Nederland samengebracht.

Stichting Rioned

Stichting Rioned voert elk drie jaar een benchmarkonderzoek naar het rioleringsbeheer door alle Nederlandse gemeenten. Voor dit onderzoek is een benchmarkplatform ontwikkeld voor uitwisseling van informatie en kennis. Swing is in het benchmarkplatform geintergreerd.

Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties, makelaars, financiers

De vastgoedmonitor en de woningmarktmonitor dienen als ondersteuning van vastgoedvraagstukken in allerlei facetten. In de monitoren worden commerciële en openbare databronnen samengebracht in één informatiesysteem.

Unie van Waterschappen

Gestimuleerd door het Bestuursakkoord Water hebben de waterschappen een nieuw informatiesysteem ontwikkeld waarmee resultaten van periodieke onderzoeken via internet worden ontsloten. Het nieuwe informatiesysteem is gebaseerd op Swing en is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, professionele gebruikers (zoals journalisten, onderzoekers) en burgers.

Hoofdbedrijfschap detailhandel

Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft het initiatief genomen om een arbeidsmarkt-informatiesysteem (AIS) te ontwikkelen waarin alle detailhandelbranches zich herkennen. Het AIS maakt rapporten en structuuranalyses die op een of enkele branches waren gericht overbodig omdat het AIS een integraal beeld geeft over alle 39 branches binnen detailhandel.

Ministerie OC&W, Ministerie BZK, Kences

Via ApolloWeb worden enquête- en prognoseresultaten op het gebied van studentenhuisvesting ontsloten. Het Apollo-model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ApolloWeb is bedoeld voor beleidsmakers, huisvesters, ontwikkelaars.

Aedes, koepel van woningcorporaties

Aedes heeft in samenwerking met CFV en KWH het Corporatie Benchmark Centrum ontwikkeld (CBC). Hierin worden meerdere benchmarks samengebracht. Het doel is tweeledig. Door combinatie van de benchmarks wil Aedes de branche qua besturing en verantwoording op een hoger niveau krijgen en het CBC moet leiden tot een administratieve lastenverlichting. Het systeem omvat tientallen indicatoren en meer dan 70 factsheets.

Corporaties

Diverse opdrachtgevers

Primos is het demografische prognosemodel van ABF. Via PrimosWeb, een Swing-toepassing, worden de resultaten ontsloten.

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datawonen.nl ontsluit allerlei databestanden die afkomstig zijn van het Ministerie van BZK/DG Wonen, Bouwen en Integratie.

Datawonen en Cijfers over Wonen en Bouwen ontsluiten allerlei databestanden die afkomstig zijn van BZK/DG Wonen en Bouwen.

Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties, makelaars, financiers

De vastgoedmonitor en de woningmarktmonitor dienen als ondersteuning van vastgoedvraagstukken in allerlei facetten. In de monitoren worden commerciële en openbare databronnen samengebracht in één informatiesysteem.

Kences, Ministerie OC&W, Ministerie BZK

Via ApolloWeb worden enquête- en prognoseresultaten op het gebied van studentenhuisvesting ontsloten. Het Apollo-model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ApolloWeb is bedoeld voor beleidsmakers, huisvesters, ontwikkelaars.

Aedes, koepel van woningcorporaties

Aedes heeft in samenwerking met CFV en KWH het Corporatie Benchmark Centrum ontwikkeld (CBC). Hierin worden meerdere benchmarks samengebracht. Het doel is tweeledig. Door combinatie van de benchmarks wil Aedes de branche qua besturing en verantwoording op een hoger niveau krijgen en het CBC moet leiden tot een administratieve lastenverlichting. Het systeem omvat tientallen indicatoren en meer dan 70 factsheets.

Bedrijven

Diverse opdrachtgevers

Primos is het demografische prognosemodel van ABF. Via PrimosWeb, een Swing-toepassing, worden de resultaten ontsloten.

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datawonen.nl ontsluit allerlei databestanden die afkomstig zijn van het Ministerie van BZK/DG Wonen, Bouwen en Integratie.

Datawonen en Cijfers over Wonen en Bouwen ontsluiten allerlei databestanden die afkomstig zijn van BZK/DG Wonen en Bouwen.

Drinkwaterbedrijven

Neptunus is het drinkwaterprognosemodel van ABF. In een drinkwaterinformatiesysteem worden met behulp van Swing statistieken en prognoses over drinkwatergebruik in Nederland samengebracht.

Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties, makelaars, financiers

De vastgoedmonitor en de woningmarktmonitor dienen als ondersteuning van vastgoedvraagstukken in allerlei facetten. In de monitoren worden commerciële en openbare databronnen samengebracht in één informatiesysteem.

Hoofdbedrijfschap detailhandel

Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft het initiatief genomen om een arbeidsmarkt-informatiesysteem (AIS) te ontwikkelen waarin alle detailhandelbranches zich herkennen. Het AIS maakt rapporten en structuuranalyses die op een of enkele branches waren gericht overbodig omdat het AIS een integraal beeld geeft over alle 39 branches binnen detailhandel.

Aedes, koepel van woningcorporaties

Aedes heeft in samenwerking met CFV en KWH het Corporatie Benchmark Centrum ontwikkeld (CBC). Hierin worden meerdere benchmarks samengebracht. Het doel is tweeledig. Door combinatie van de benchmarks wil Aedes de branche qua besturing en verantwoording op een hoger niveau krijgen en het CBC moet leiden tot een administratieve lastenverlichting. Het systeem omvat tientallen indicatoren en meer dan 70 factsheets.

Buitenlandse instellingen

Buitenlandse instellingen

Sinds enkele jaren is ABF Research ook in het buitenland met Swing actief. Verschillende buitenlandse instellingen maken gebruik van de mogelijkheden van Swing, zoals Stad Antwerpen, Stad Gent, Provincie Limburg (Belgie), IMA, Guida, Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en SALGA.

LeervanKlanten - Swing.eu: Geostatistics made simple